top of page

Πολιτική Απορρήτου 

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι σημαντική για εμάς και θέλουμε να έχετε μια ασφαλή και χωρίς προβλήματα εμπειρία κατά την επίσκεψή σας σε αυτόν τον δικτυακό τόπο. Έχουμε αναπτύξει αυτήν την Πολιτική Απορρήτου η οποία περιγράφει πώς η Chiesi Hellas A.E.B.E. (εφεξής "Chiesi Hellas", "εμείς", "δικό μας", ή "εμάς") συλλέγει και χρησιμοποιεί πληροφορίες από τους επισκέπτες αυτού του δικτυακού τόπου.


Θα επεξεργαζόμαστε όλες τις πληροφορίες που συλλέγουμε σύμφωνα με τον τρόπο που περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Με την επίσκεψη στο δικτυακό αυτό τόπο συμφωνείτε με την Πολιτική Απορρήτου μας και αποδέχεστε τις πρακτικές που περιγράφονται σε αυτή. Παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά αυτήν την Πολιτική και εάν έχετε τυχόν ερωτήσεις ή αιτήματα, μπορείτε να  στείλετε  e-mail στο dpogr@chiesi.com  

Οι Προσωπικές σας Πληροφορίες – Πώς τις συλλέγουμε και τις χρησιμοποιούμε


Η περιήγηση σας σε αυτόν τον δικτυακό τόπο δεν απαιτεί κάποια μορφή εγγραφής από πλευράς σας, επιτρέποντάς σας να τον επισκέπτεστε χωρίς να μας αποκαλύπτετε την ταυτότητά σας.

Σε μερικές όμως περιπτώσεις ίσως χρειασθεί η εγγραφή σας για την πρόσβασή σε κάποιες υπηρεσίες. Κατά την εγγραφή σας, ίσως χρειαστεί να συμπληρώσετε μερικά "πεδία" καθώς επίσης και να επιλέξετε όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης.
 

Θα επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς («οι Σκοποί»):

 1. Για να προσφέρουμε λειτουργικότητα στον παρόντα δικτυακό τόπο .

 2. Για να ανταποκριθούμε και να απαντήσουμε στα ερωτήματα/αιτήματα που υποβάλλετε είτε εσείς είτε οποιοσδήποτε τρίτος για λογαριασμό σας.

 3. Για να εκτελέσουμε τις υποχρεώσεις μας σε συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία και τις αποφάσεις των αρμόδιων φορέων (ενδεικτικά, σχετικά με τη φαρμακοεπαγρύπνηση.

 4. Σε περίπτωση εγγραφής σας για κάποια πρόσθετη υπηρεσία, θα επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για συγκεκριμένους και περιορισμένους σκοπούς, για τους οποίους θα σας ενημερώνουμε όταν σας ζητάμε τα εν λόγω δεδομένα.

Τρόπος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Θα επικοινωνούμε μαζί σας με όλα τα προσφερόμενα μέσα (τηλεφωνική επικοινωνία, αλληλογραφία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, SMS).

Αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων


Η Chiesi Hellas ενεργεί ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων τηρώντας όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις με βάση τον Κανονισμό 2016/679/ΕΕ για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (εφεξής «ο Κανονισμός»), αλλά και το εν γένει εφαρμοστέο Ελληνικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο και έχοντας λάβει τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, διαρροή, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας. Η Chiesi Hellas θα τηρεί απαρέγκλιτα όλες τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στον Κώδικα Δεοντολογίας του Σ.Φ.Ε.Ε., αλλά και κάθε άλλη νομοθετική πρόβλεψη.

 

H Chiesi Hellas θα επιτρέπει σε συγκεκριμένα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα τα οποία τελούν και ενεργούν υπό τον έλεγχο και κατ’ εντολή αυτής, να έχουν πρόσβαση σε αυτά. Τα πρόσωπα αυτά δεσμεύονται πλήρως από το απόρρητο και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στη νομοθεσία σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η Chiesi Hellas δεν εμπορεύεται, μοιράζεται, κοινοποιεί, διαβιβάζει ή διανέμει, με οποιονδήποτε τρόπο τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτα μέρη, πέραν των κατωτέρω περιπτώσεων:
 

 1. Σε δημόσιες Αρχές όταν απαιτείται από το νόμο ή από δικαστική απόφαση, ή από ρυθμιστική ή κυβερνητική αρχή νόμιμα εξουσιοδοτημένη να ζητήσει τέτοια γνωστοποίηση.

 2. Στη μητρική της εταιρεία Chiesi Farmaceutici S.p.A. και σε συνδεδεμένες με αυτή εταιρείες στην Ελλάδα και το Εξωτερικό για εσωτερική χρήση με σκοπό την ποιοτική και στατιστική ανάλυση των δεδομένων.

 3. Σε εγκεκριμένους συνεργάτες της, σε συνεργασία με τους οποίους παρέχει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της.

 4. Στους τρίτους παρόχους υπηρεσιών, για να μας παρέχουν υπηρεσίες όπως η φιλοξενία ιστοτόπων, η ανάλυση δεδομένων, η παροχή τεχνολογίας πληροφοριών και σχετικών υποδομών, η εξυπηρέτηση πελατών, η παροχή email, ο έλεγχος και άλλες υπηρεσίες.

 

Τα δικαιώματα σας και τρόπος άσκησης αυτών
 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 2016/679/ΕΕ για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (εφεξής «ο Κανονισμός»), αλλά και το εν γένει εφαρμοστέο Ελληνικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο, καθ’ όλη της διάρκεια επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

 • Το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα.

 • Το δικαίωμα διόρθωσης, συμπλήρωσης ή/και διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων.

 • Το δικαίωμα ανάκλησης ή περιορισμού τη συγκατάθεση σας για την επεξεργασία των δεδομένων.

 • Το δικαίωμα αντίταξης στην κατάρτιση προφίλ.

 • Το δικαίωμα απόκτησης αντιγράφου των δεδομένων που κρατούμε για εσάς.

 • Το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή.


Για τυχόν άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθύνεστε στον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων (DPO) της Chiesi Hellas, ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: Ρένου Πόγγη 1, Τ.Κ. 174 55, Άλιμος τηλεφωνικώς στο: 210 617 9763, μέσω φαξ στο 210 617 9786, ή μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpogr@chiesi.com

Διατήρηση Προσωπικών Δεδομένων

Σε περίπτωση που η διατήρηση προσωπικών δεδομένων απαιτείται από το νόμο, η Chiesi Hellas  συμμορφώνεται με τις σχετικές απαραίτητες περιόδους διατήρησης. Σε άλλες περιπτώσεις θα διατηρεί τα δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είναι αναγκαίο για τους Σκοπούς που αναφέρονται ανωτέρω ή μέχρι την εν όλω ή εν μέρει ανάκληση της συγκατάθεσης σας.

bottom of page